ELSA’nın Yapısı

Başkan

Faaliyet alanı BEE’dir. (Board Management, External Relations and Expansion)

Başkan, yönetim kurulunun faaliyetlerini koordine ederek derneğin en verimli şekilde çalışmasını amaçlamaktadır. Böylelikle, hem lokal grupların, hem de genel merkezin idaresini sağlamaktadır.

Dış İlişkiler ve Genişleme alanlarında; özellikle de derneği destekleyenlerle ve derneğin ortaklarıyla yeni dış ilişkilerin kurulması, bunların muhafaza edilmesi ve yürütülmesi de başkanın görevlerindendir. Başkan aynı zamanda bu oluşumu dışarıda temsil ederek ELSA’yı kamuoyuna tanıtan kişidir.

Genel Sekreter

Faaliyet alanı IM’dir. (Internal Management)

Başkanın daha çok dış ilişkilerde temsilci olarak yer aldığı dernek düzeninde, genel sekreterin görev alanı kurum içi yönetimdir. Kurumsal yönetimden kastedilen, dernek ve üyeler arasındaki bağın oluşturulması, dernekler hukuku kapsamında derneğin idari faaliyetinin yürütülmesi, genel merkez yönetim kurulu ile şubeler arasındaki iletişimin sağlanarak ELSA Türkiye içerisinde işlevsel bir ağın kurulmasıdır.

Sayman

Faaliyet alanı FM’dir. (Financial Management)

Sayman, finansal yönetim başlığı altında derneğin bütün ödeme ve defter tutma işlerinden sorumlu olarak derneğin muhasebe yönetimini elinde tutmaktadır. Buna göre, derneğin sene içindeki faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bütçeyi kontrol ederek, iç düzeni bir arada tutmayı amaçlamaktadır.

Tanıtım

Faaliyet alanı Marketing’dir.

Tanıtım’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı, derneğin özellikle ELSA’lı olmayanlarla iletişimini sağlamada en önemli bağlayıcı noktadır. Derneğin dönem içerisindeki etkinliklerinin yanında, derneğin vizyonu ve misyonunun, faaliyet alanları ile birlikte tanıtımını sağlamakla görevlidir. Dolayısıyla tanıtım, çoğunlukla algılandığı gibi materyal tasarımından ibaret olmayıp, ELSA’nın üyelerle bağlantısını sağlama ve kuvvetlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Dergi basımı, tanıtım filmi hazırlanması, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla etkinliğin sağlanması, afişler ile tanıtıma destek verilmesi de sorumluluk alanını oluşturmaktadır.

Akademik Aktiviteler

Faaliyet alanı AA’dır. (Academic Activities)

Akademik Aktiviteler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı’nın görev alanı, üyelerin öğrenim ve mesleki yaşamını destekleyici nitelikte Makale Yarışmaları, Lawyers at Work, Araştırma Grupları (Legal Research Group ), Kurgusal Duruşma Yarışmaları gibi organizasyonlar düzenlemek ve bu sıradaki işleyişi sağlamaktan oluşmaktadır.

Seminer ve Konferanslar

Faaliyet alanı S&C’dir. (Seminars and Conferences)

Seminer ve Konferanslar’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı, akademik ve mesleki açıdan güncel ve gelişmekte olan konular hakkında seminer ve konferans düzenlemenin yanında; söz konusu alanın etkinlikleri arasında yer alan Hukuk Okulları (ELSA Law Schools), Çalışma Ziyaretleri (Study Visits), Kurumsal Ziyaretler (Instutional Visits) ve ELSA Day gibi organizasyonları yürütmekle de görevlidir.

Stajyer Öğrenci Değişim Programı

Faaliyet alanı STEP’tir. (Student Trainee Exchange Programme)

Program, öğrenci ve genç hukukçulara Avrupa’nın 42 ülkesinde hukuk büroları, ilgili kurum ve kuruluşlarda kısa ve uzun dönemli olmak üzere staj imkânları sunmaktadır. Böylece faaliyet alanı, hem kendi ülkesine staj için gelen, hem de kendi ülkesinden yurtdışına giden bir öğrencinin staj hareketlerini kapsamaktadır. Stajyer Öğrenci Değişim Programı’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı ise, STEP işverenleri ile idari ilişkileri yürüterek, staj olanağı sağlamakla görevlidir.